Tiêu đề : Nguyên lý 80/20

Tác giả : Koch, Richard

Nhà xuất bản :

Tóm tắt :

Ldr

00806nam a2200229 p 4500

001

TVDGS150005729

082

$a650.1 $214

100

$aKoch, Richard

245

$aNguyên lý 80/20 : $bbí quyết làm ít được nhiều / $cRichard Koch ; Lê Nguyễn Minh Thọ, Trương Hớn Huy dịch

653

$aNăng suất lao động

653

$aQuản lý thời gian

653

$aThành công trong kinh doanh

700

$aLê, Nguyễn Minh Thọ, $edịch

700

$aTrương, Hớn Huy, $edịch

856

$fNguyen_ly_8020_Richard_Koch.prc

900

1

907

/2019/11/20191104015043928/20191104015149241.jpg

911

Admin import

925

G

926

0

927

TLDT