Tiêu đề : Linh hồn của sự thay đổi

Tác giả : Kotter, John P.

Nhà xuất bản :

Tóm tắt :

Ldr

00646nam a2200193 p 4500

001

TVDGS150005618

082

$a658.4 $214

100

$aKotter, John P.

245

$aLinh hồn của sự thay đổi : $bnhững câu chuyện có thực về cách thay đổi các tổ chức / $cJohn P. Kotter, Dan S. Cohen

653

$aThành công

700

$aCohen, Dan S.

856

$fLinh_hon_cua_su_thay_doi.prc

900

1

907

/2019/11/20191104120715886/20191104120748273.jpg

911

Admin import

925

G

926

0

927

TLDT