Linh hồn của sự thay đổi

Tác giả: Kotter, John P.

Từ khóa:Thành công

DDC:658.4

0

Đánh giá của bạn

Bình luận