Tiêu đề : Kotler bàn về tiếp thị : Làm thế nào để tạo lập, giành đươc, và thống lĩnh thị trường = Kotler on Marketing : How to Create, Win, and Dominate Markets

Tác giả : Kotler, Philip

Nhà xuất bản :

Tóm tắt :

Ldr

00723nam a2200181 p 4500

001

TVDGS150005588

082

$a658.8 $214

100

$aKotler, Philip

245

$aKotler bàn về tiếp thị : Làm thế nào để tạo lập, giành đươc, và thống lĩnh thị trường = Kotler on Marketing : How to Create, Win, and Dominate Markets / $cPhilip Kotler ; Vũ Tiến Phúc dịch

700

$aVũ, Tiến Phúc, $edịch

856

$fKOTLER_ban_ve_tiep_thi_Final.prc

900

1

907

/2019/11/20191104120220941/20191104120332586.jpg

911

Admin import

925

G

926

0

927

TLDT