Tiêu đề : Tìm hiểu thi pháp tục ngữ Việt Nam/ Phan Thị Đào

Tác giả : Phan Thị Đào

Nhà xuất bản : Thuận Hóa

Tóm tắt :

Ldr

00182nam a2200121 p 4500

001

GSL190346080

040

$aTVDGS

041

$avie

082

$a398.2

090

$bT 310 H

100

$aPhan Thị Đào

245

$aTìm hiểu thi pháp tục ngữ Việt Nam/ Phan Thị Đào

260

$aHuế$bThuận Hóa$c2001

300

$a170tr.;

852

$aTDN$bTK$j250007031

852

$aTDN$bTK$j250007036

852

$aTDN$bTK$j250007045

900

1

911

Admin System

925

G

926

0

927

SH