Trên bước đường trở thành nhà lãnh đạo = on becoming a leader

Tác giả: Bennis, Warren

Từ khóa:Nhà lãnh đạo

DDC:650.1

0

Đánh giá của bạn

Bình luận