Nhà lãnh đạo trong bạn

Tác giả: Levine, Stuart R.

Từ khóa:Lãnh đạo,Thành công,Giao tiếp,Quản lý nhân sự

DDC:650.1

0

Đánh giá của bạn

Bình luận