Kỹ thuật đàm phán thương mại quốc tế

Tác giả: Nguyễn, Xuân Thơm

Từ khóa:Đàm phán,Thương mại quốc tế

DDC:658.4

0

Đánh giá của bạn

Bình luận