Tiêu đề : Để thành công trong đàm phán =

Tác giả : Fisher, Roger

Nhà xuất bản :

Tóm tắt :

Ldr

00612nam a2200193 p 4500

001

TVDGS150005488

082

$a650.1 $214

100

$aFisher, Roger

245

$aĐể thành công trong đàm phán = $bgetting to yes / $cRoger Fisher, William Ury, Bruce Patton

700

$aPatton, Bruce

700

$aUry, William

856

$fDe_thanh_cong_trong_dam_phan.pdf

900

1

907

/2019/11/20191102121522769/20191102121540047.jpg

911

Admin import

925

G

926

0

927

TLDT