Tiêu đề : Body language

Tác giả : Pease, Allan

Nhà xuất bản :

Tóm tắt :

Ldr

00599nam a2200205 p 4500

001

TVDGS150006500

082

$a650.1 $214

100

$aPease, Allan

245

$aBody language :$bHow to read others' thoughts by their gestures /$cAllan Pease

653

$aBody language

653

$aGiao tiếp

653

$aNgôn ngữ hình thể

856

$fBody_Language_How_To_Read_Others_Thoughts_By_Their_Gestures.pdf

900

1

907

/2019/11/20191102104930010/20191102104947086.jpg

911

Admin import

925

G

926

0

927

TLDT